Trang bị Gươm Uriel | Hội Quán Cao Thủ

Gươm Uriel

Giá:2020

+100 Công vật lý

+ 600 Máu

[Bảo hộ ma pháp] - Nội tại duy nhất: Khi Máu của tướng còn dưới 40%, Phong Ấn Uriel giúp tăng 200 giáp phép, kèm theo một lớp lá chắn trong 5 giây giúp chặn (500 + cấp tướng * 100) sát thương phép; 75 giây hồi chiêu