Trang bị Quỷ Kiếm | Hội Quán Cao Thủ

Quỷ Kiếm

Giá:1740

+100 Công vật lý

+25% Hút máu