Trang bị Thương Xuyên Phá | Hội Quán Cao Thủ

Thương Xuyên Phá

Giá:2020

+110 Công vật lý

Nghiền ép: Tăng (100 + cấp tướng * 10) xuyên giáp - Nội tại duy nhất

Khinh công: Rời khỏi trạng thái giao tranh giúp tăng 10% Tốc chạy - Nội tại duy nhất