Trang bị Dây chuyền ma thuật | Hội Quán Cao Thủ

Dây chuyền ma thuật

Giá:120

+10 Hồi năng lượng/5s

Nâng cấp từ Dây chuyền ma thuật