Trang bị Giày thuật sĩ | Hội Quán Cao Thủ

Giày thuật sĩ

Giá:710

+15% Giảm hồi chiêu

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất