Trang bị Đại địa thần khiên | Hội Quán Cao Thủ

Đại địa thần khiên

Giá:1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% giảm hồi chiêu

 

Nội tại duy nhất - Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

 

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

 

Kích hoạt duy nhất - Thần khiên: Lập tức tạo một lớp lá chắn hấp thụ (800 + cấp tướng x 80) sát thương cho bản thân và đồng đội xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.