Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Bí quyết | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Bí quyết

Nhánh Tháp quang minh

Bạn được nhận thêm 12 % chí mạng và thêm 8% công phép từ trang bị