Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Thánh thuẫn | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Thánh thuẫn

Loại phù hiệu: Tháp quang minh

Trong thời gian ngắn 3 giây nhận sát thương vượt quá 30% máu của bản thân sẽ lập tức được tăng 50% tốc chạy trong 1.5 giây, nhận lá chắn miễn 550 (+60 mỗi cấp tướng) và 15% hút máu phép. Trong thời gian này hạ và phụ hạ sẽ kéo dài hút máu phép thêm 3 giây. Hồi chiêu 30 giây.

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile