Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Tử thần | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Tử thần

Nhánh Thành khởi nguyên

Sau khi trận đấu bắt đầu 3 phút, bạn nhận được khả năng miễn sát thương chí tử đồng thời tăng 20% tốc chạy trong 1 giây. Chỉ được dùng 1 lần