Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Cả lợi và hại | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Cả lợi và hại

Nhánh Thành khởi nguyên

Khởi đầu trận ở cấp 2. Trước cấp 12, bản thân được nhận thêm kinh nghiệm tự nhiên (nhận theo thời gian) 50% nhưng lượng kinh nghiệm và vàng nhận được do hạ lính, hạ quái rừng sẽ bị giảm đi 50%