Trang bị Phệ Hồn Trùng | Hội Quán Cao Thủ

Phệ Hồn Trùng

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Marja triệu hồi một bầy yêu trùng tấn công lên những kẻ địch lân cận gây 350/420/490/560/630/700 (+0.55 công phép) sát thương phép
Càng nhiều đối tượng xung quanh Marja, càng nhiều yêu trùng được sinh ra.

Kỹ năng khác của Marja