Trang bị Cường Tráng | Hội Quán Cao Thủ

Cường Tráng

Vị trí: Nội tại

Baldum mặc định tăng thêm 18% giáp

Mỗi đòn đánh thường của Baldum gây thêm 20 + (3% giáp vật lý) sát thương phép

Các kỹ năng khác của Baldum

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile