Trang bị Vật Tổ Vỗ Tất | Hội Quán Cao Thủ

Vật Tổ Vỗ Tất

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 12/11,6/11,2/10,8/10,4/10 giây giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Baldum lao theo hướng chỉ định, gây 175/225/275/325/375/425(+0.3Giáp bản thân)(+0.5 Công vật lý) sát thương vật lý và hất tung lên những kẻ địch trúng chiêu dọc đường; khi tông phải tướng địch sẽ dừng lại rồi múa vũ khí hất kẻ địch ra sau, gây thêm 8% máu tối đa của mục tiêu sát thương vật lý, và làm chậm 90% tốc chạy trong 1 giây.

Kỹ năng khác của Baldum