Trang bị Tàng Đao Kích | Hội Quán Cao Thủ

Tàng Đao Kích

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Amily phóng tàng đao công kích mục tiêu, vũ khí này nảy lan tối đa 4 lần gây 150/180/210/240/270/300 + ( 0.6 công vật lýsát thương vật lý kèm hiệu ứng làm chậm 30% tốc chạy, riêng nạn nhân đầu tiên bị làm chậm 50% tốc chạy trong 1 giây. Sau khi công kích hết các mục tiêu, lưỡi đao nảy trở về bản thân giúp Amily tăng 20% tốc chạy trong 3 giây, và hồi 125/150/175/200/225/250 (+0.5 công vật lýmáu kèm 30% giảm thời gian hồi chiêu này.