Trang bị Sóng Ngầm | Hội Quán Cao Thủ

Sóng Ngầm

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 50 giây

Tiêu thụ: 100/110/120 năng lượng

Sephera hòa mình vào dòng nước khiến bản thân không thể bị chọn làm mục tiêu trong 1.7 giây, đồng thời giúp hồi 500/650/800 (+0.75 công phép) máu cho các đồng minh lân cận, và gây 600/800/1000 (+0.9 công phép) sát thương phép lên những kẻ địch cạnh bên.

Kỹ năng khác của Sephera