Trang bị Truy Bức | Hội Quán Cao Thủ

Truy Bức

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5/4.8/4.6/4.4/4.2/4 giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

Enzo lướt nhanh và được tăng 25/30/35/40/45/50 công vật lý. Nếu đánh trúng địch ở xa sẽ làm chậm địch 10/14/18/22/26/30% và tăng 10/14/18/22/26/30% tốc chạy cho bản thân. Nếu kích hoạt Câu hồn, Truy bức khiến mục tiêu chịu Câu hồn bị kéo theo một đoạn nhỏ theo hướng Enzo di chuyển

Kỹ năng khác của Enzo