Trang bị Khiên Ma Thuật | Hội Quán Cao Thủ

Khiên Ma Thuật

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 11/10.6/10.2/9.8/9.4/9 giây

Tiêu thụ: 75 năng lượng

Ishar nhận được 1 tấm lá chắn chặn 50/100/150/200/250/300 (+0,7 công phép) sát thương trong 2 giây và tăng tốc chạy 50%.
Tí Nị: Lập tức quay về bên cạnh chủ nhân và hất tung địch xung quanh Ishar 1 giây và làm chậm 30% trong 0.5 giây

Kỹ năng khác của Ishar