Trang bị Giáp Năng Lượng | Hội Quán Cao Thủ

Giáp Năng Lượng

Vị trí: Nội tại

Khi máu sắp cạn, Dirak sẽ tiêu hao năng lượng để chống đỡ sát thương, mỗi 1 năng lượng sẽ chống đỡ được 1 sát thương