Trang bị Quyền Năng Ma Thuật | Hội Quán Cao Thủ

Quyền Năng Ma Thuật

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Khi máu của Thane dưới 30%, hắn có thể hồi lại 24% máu tối đa của mình và nhận 25% miễn thương trong 4 giây

Kỹ năng khác của Thane