Trang bị Phương Thiên Hoạ Kích | Hội Quán Cao Thủ

Phương Thiên Hoạ Kích

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Lữ Bố vung cây thương xuống để phóng ra sóng xung kích đến những kẻ thù, gây 240/300/360/420/480/540 (+0.90 công vật lý) sát thương thường và làm chậm 50% tốc chạy của chúng trong 2 giây

Kỹ năng khác của Lữ Bố