Trang bị Lưỡi Hái Phục Hận | Hội Quán Cao Thủ

Lưỡi Hái Phục Hận

Vị trí: Nội tại

Mina có 25% tỷ lệ xoay lưỡi hái mỗi khi gánh chịu sát thương, gây 50 (+1.0 Công vật lý)(+ 2% máu tối đa bản thân) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận.