Trang bị Tung Cánh | Hội Quán Cao Thủ

Tung Cánh

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Khi tung kĩ năng trúng đích, tốc chạy của cô sẽ được tăng 25% trong 2s

Kỹ năng khác của Krixi