Trang bị Tà Thuật | Hội Quán Cao Thủ

Tà Thuật

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Các đòn đánh thường và kỹ năng đều kèm theo hiệu ứng độc gây 25 + (0.05 công phép) sát thương phép và cộng dồn 1 Ấn Tà Thuật, tối đa 5 Ấn và gây 5 lần sát thương

Kỹ năng khác của Mganga