Trang bị Độc Dược | Hội Quán Cao Thủ

Độc Dược

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 18/15/12 giây

Tiêu thụ: 130/140/150 năng lượng

Mganga kích nổ tất cả dấu ấn lân cận gây 120/180/240 (+0.65 công phép) sát thương phép lên kẻ địch và hồi 120/120/120 + (0.24 công phép) máu cho tướng đồng minh. Mỗi dấu ấn cộng dồn gây thêm 120 (+0.32 công phép) sát thương phép và tăng thêm 50% hiệu lực hồi phục. 

Kỹ năng khác của Mganga