Trang bị Long Tướng | Hội Quán Cao Thủ

Long Tướng

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi điểm hạ hoặc phụ tăng cho Triệu Vân 12 công vật lý. Cộng dồn 20 lần.

Mỗi một điểm hạ hoặc phụ hồi cho Triệu Vân 5% máu tối đa

Các kỹ năng khác của Triệu Vân

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile