Trang bị Chế Độ Phá Hoại | Hội Quán Cao Thủ

Chế Độ Phá Hoại

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Các kĩ năng của Omega gây sát thương chuẩn lên công trình