Trang bị Chế Độ Xung Phong | Hội Quán Cao Thủ

Chế Độ Xung Phong

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Sau khi kích hoạt, Omega tạo khiên chắn hấp thụ sát thương và tăng 25/30/35/40/45/50% tốc chạy trong 5 giây. Đòn đánh thường tiếp theo của hắn sẽ gây ra 180/210/240/270/300/330 (+1 công vật lý) sát thương vật lý và hất tung mục tiêu và nạn nhân lân cận