Trang bị Nạp Đạn | Hội Quán Cao Thủ

Nạp Đạn

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Đánh thường và chiêu 2, chiêu 3 trúng tướng địch giảm 0,5 s hồi chiêu của Đạn Xuyên Thấu