Trang bị Bước Chân Thần Tốc | Hội Quán Cao Thủ

Bước Chân Thần Tốc

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Sử dụng một kỹ năng sẽ tăng tốc chạy 20% trong 1 giây.