Trang bị Vụ Nổ Thời Không | Hội Quán Cao Thủ

Vụ Nổ Thời Không

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9/8.4/7.8/7.2/6.6/6 giây

Tiêu thụ: 80/90/100/110/120/130 năng lượng

Alice gọi đến áng sáng mặt trời, gây 375/425/475/525/575/625 (+0.86 công phép) sát thương phép và làm choáng những kẻ thù trúng chiêu