Trang bị Mưa Tên | Hội Quán Cao Thủ

Mưa Tên

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 18/17.4/16.8/16.2/15.6/15 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Yorn triệu hồi một vùng đặc biệt liên tục bắn phá kẻ địch bên trong mỗi giây, gây 105/120/135/150/165/180(+0.42 công vật lý) sát thương vật lý. Đòn đánh tiếp theo kích hoạt nội tại Vô tận tên.

Kỹ năng khác của Yorn