Trang bị Thân Thể Thép | Hội Quán Cao Thủ

Thân Thể Thép

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Taara sử dụng hết tiềm năng của mình giúp phục hồi 8% máu tối đa mỗi giây trong 5/7/9 giây, đồng thời tăng 30% tốc chạy.

Kỹ năng khác của Taara