Trang bị Càn Quét | Hội Quán Cao Thủ

Càn Quét

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 4 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Grakk như hóa thành động không đáy, hút tất cả kẻ địch lân cận vào cạnh bên, gây 150/180/210/240/270/300 (+0.5 công phép) sát thương phép và làm chậm 30% tốc chạy của những kẻ địch trúng chiêu. Các nạn nhân lân cận Grakk sẽ chịu gấp đôi sát thương và hiệu ứng làm chậm.

Kỹ năng khác của Grakk