Trang bị Càn Quét | Hội Quán Cao Thủ

Càn Quét

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 4 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Grakk như hóa thành động không đáy, hút tất cả kẻ địch lân cận vào cạnh bên, gây 150/180/210/240/270/300 (+0.5 công phép) sát thương phép và làm chậm 30% tốc chạy của những kẻ địch trúng chiêu. Các nạn nhân lân cận Grakk sẽ chịu gấp đôi sát thương và hiệu ứng làm chậm.

Các kỹ năng khác của Grakk

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile