Trang bị Ma Trận Thống Khổ | Hội Quán Cao Thủ

Ma Trận Thống Khổ

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 80/85/90/95/100/105 năng lượng

Aleister triệu hồi một ma trận liên tục gây sát thương lên kẻ thù, mỗi lượt gây 125/140/155/170/185/200  (+0.3 công phép) sát thương phép. Mỗi lần gây sát thương tạo một điểm ma thuật đen