Trang bị Đất Bằng Dậy Sóng | Hội Quán Cao Thủ

Đất Bằng Dậy Sóng

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 55/60/65/70/75/80 năng lượng

Lumburr giận dữ đấm xuống đất hất văng đất đá gây 230/280/330/380/430/480 (+1.00) sát thương vật lý. Kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu suy yếu, bị giảm 10/11/12/13/14/15% sát thương vật lý và phép gây ra (chỉ hiệu lực với Tướng), kéo dài 3 giây