Trang bị Long Trời Lở Đất | Hội Quán Cao Thủ

Long Trời Lở Đất

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 36/33/30 giây

Tiêu thụ: 150/180/210 năng lượng

Lumburr nổi thịnh nộ tạo ra một cơn động đất hất văng kẻ địch, gây 520/650/780 (+1.08) sát thương vật lý. Khe nứt tồn tại trong 5 giây khiến những nạn nhân còn bên trong sẽ bị làm chậm 60% và chịu 52/65/78 (+0.108 công vật lý) sát thương vật lý trong 5 giây