Trang bị Âm Hoả | Hội Quán Cao Thủ

Âm Hoả

Vị trí: Nội tại

Nội tại: dùng kỹ năng sẽ gây thêm 11(+0.02 công phép)(mỗi cấp +1) sát thương cho địch, có thể cộng dồn tối đa 10 lần trong 3 giây