Trang bị Bọt Bong Bóng | Hội Quán Cao Thủ

Bọt Bong Bóng

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10 giây

Tiêu thụ: 0 nội năng

Cresht nhảy tới điểm chỉ định tạo ra một cơn sóng giúp bảo vệ tướng đồng minh khỏi 500/570/640/710/780/850 (+0.47) sát thương vật lý và tăng Nộ. Khi ở trạng thái Thủy thần, Cresht nhảy tới địa điểm chỉ định, gây 380/430/480/530/580/630 (+0.94) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng