Trang bị Phân Thân Thuật | Hội Quán Cao Thủ

Phân Thân Thuật

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ: 80/85/90/95/100/105 năng lượng

Ngộ Không lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. Sau khi tung chiêu, Ngộ Không sẽ được tăng 40% tốc chạy trong 1 giây.

Kỹ năng khác của Ngộ Không