Trang bị Cân Đẩu Vân | Hội Quán Cao Thủ

Cân Đẩu Vân

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 8/7.4/6.8/6.2/5.6/5 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Ngộ Không cường hóa bản thân giúp tăng 100/120/140/160/180/200 giáp vật lý cùng giáp phép trong 3 giây, rồi lướt về phía trước sẵn sàng đại chiến 500 hiệp.