Trang bị Gươm Chính Nghĩa | Hội Quán Cao Thủ

Gươm Chính Nghĩa

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10/9/8/7/6/5 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Arthur tăng 30% tốc chạy, khiến đòn đánh kế tiếp áp sát kẻ địch, gây 180/205/230/255/280/305 (+1.0 Công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời làm chậm tốc chạy 90% trong 1 giây. Mục tiêu sẽ chịu dấu ấn thẩm phán, chiêu và đòn đánh thường của Arthur lên kẻ chịu ấn sẽ gây thêm sát thương phép theo 1% máu tối đa của mục tiêu, đồng thời tăng tốc chạy của đồng đội xung quanh, duy trì trong 5 giây.