Trang bị Lò Xo Cơ Khí | Hội Quán Cao Thủ

Lò Xo Cơ Khí

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 75/80/85/90/95/100 năng lượng

Slimz sử dụng lò xo trong ba lo nhảy bật đến điểm đã chọn. Sau khi đáp xuống đất hắn được tăng 50/60/70/80/90/100 công vật lý trong 5 giây.

Kỹ năng khác của Slimz