Trang bị Thuốc Cà Rốt | Hội Quán Cao Thủ

Thuốc Cà Rốt

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 44/40/36 giây

Tiêu thụ: 100/125/150 năng lượng

Slimz sử dụng một loại thuốc cà rốt đặc chế giúp hắn được kích phát bản năng hoang dã, khiến các đòn đánh thường gây thêm 4/5/6% máu tối đa của mục tiêu (tối đa 150 sát thương lên quái rừng). Đồng thời Slimz được tăng 20% tốc chạy trong 8 giây (hiệu ứng tăng thêm 3 giây với mỗi điểm hạ hoặc phụ).

Kỹ năng khác của Slimz