Trang bị Trục Xuất | Hội Quán Cao Thủ

Trục Xuất

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9/8/7/6/5 giây

Tiêu thụ: 120 năng lượng

Ilumia đẩy lùi mọi kẻ địch lân cận, gây 190/214/238/262/286/310 (+0.40 công phép) sát thương phép. Nếu có nạn nhân trúng chiêu chúng sẽ bị làm chậm 30% tốc chạy và khiến Ilumia được tăng 30% tốc chạy trong 1 giây.