Trang bị Sắc Lẻm | Hội Quán Cao Thủ

Sắc Lẻm

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường giúp giảm thời gian hồi của Kiếm khí đi 1 giây.

Kỹ năng khác của Airi