Trang bị Hồn Trảm | Hội Quán Cao Thủ

Hồn Trảm

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8 giây

Tiêu thụ: 50 năng lượng

Arduin vung rìu chém ra một vòng cung năng lượng gây 250/300/350/400/450/500 (+0.8 Công vật lý) sát thương vật lý, và làm chậm tốc chạy của nạn nhân trúng chiêu đi 40% trong 2 giây. Nếu có tướng địch trúng chiêu, Arduin có thể tiếp tục nện rìu xuống đất gây 250/300/350/400/450/500 (+0.8 Công vật lý) sát thương vật lý và hất văng kẻ địch lên không trung trong 1 giây.

Kỹ năng khác của Arduin