Trang bị Kiếm Tâm | Hội Quán Cao Thủ

Kiếm Tâm

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Khi máu còn thấp hơn 80%, Astrid sẽ tự tạo lá chắn hấp thụ 500 (+75 mỗi cấp) sát thương trong 4 giây.  Mỗi đòn đánh thường hoặc chiêu thức trúng địch giúp giảm 3 giây hồi lá chắn (quái và lính giảm nửa thời gian).

Kỹ năng khác của Astrid