Trang bị Sách Thánh Tích | Hội Quán Cao Thủ

Sách Thánh Tích

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường thứ ba gây thêm 4-8% máu tối đa bản thân (tăng 1% theo mỗi mốc cấp 4/7/10/13) sát thương phép.