Trang bị Ác Mộng Biển Khơi | Hội Quán Cao Thủ

Ác Mộng Biển Khơi

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 120/130/140 năng lượng

Kil’Groth lập tức nhận 5 điểm cộng dồn nội tại Áp suất biển sâu, loại bỏ mọi trạng thái khống chế, đồng thời được tăng 80% tốc chạy giảm dần. Chưa hết, trong 4 giây kế tiếp, hắn được miễn nhiễm hoàn toàn khỏi mọi trạng thái khống chế; mỗi đòn đánh thường trúng tướng địch kéo dài trạng thái này thêm 0.3 giây, tối đa thêm 3 giây.