Phép bổ trợ Tốc hành | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Tốc hành

Tăng 30% tốc chạy trong 10 giây